Algemene voorwaarden

1. Wat is het doel van deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden ('Algemene voorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen de persoon of rechtspersoon die zich registreert om toegang tot onze LMS-dienst ('Jij', 'Jouw' of 'Klant') te krijgen en Easy LMS B.V. ('EasyLMS', 'We', of 'Wij').

Deze algemene voorwaarden bepalen onze respectievelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot jouw toegang en gebruik en de ondersteuning van het online Learning Management System ('Dienst') en aanverwante elektronische documentatie ('Materialen').

2. Welke voorwaarden gelden voor de Deelnemers?

Jouw Deelnemers (gedefinieerd in puntje 3) moeten deze algemene voorwaarden naleven, voor zover deze betrekking hebben tot hun toegang en gebruik van de Dienst. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid dat de Deelnemers deze voorschriften naleven. Wij verwachten dat je geheel op eigen kosten toeziet op de naleving van deze voorwaarden en actie onderneemt tegen Deelnemers die ze schenden.

3. Waaruit bestaat de Dienst?

Behoudens de bepalingen in deze algemene voorwaarden en jouw betaling van de Kosten in overeenstemming met sectie 6 hieronder verlenen wij je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van externe toegang tot en gebruik van de Dienst voor zakelijke doeleinden. Bovendien verlenen wij je het recht om jouw deelnemers ('Deelnemers') extern toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de content (bijvoorbeeld cursussen, examens, quizzen en assessments) die jij tijdens het gebruik van de Dienst ('Content') hebt gemaakt en/of hebt geüpload. We verlenen je niet (i) het recht om personen of rechtspersonen buiten de Deelnemers toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de Dienst, en we verlenen je niet (ii) het recht op toegang tot en gebruik van de Diensten buiten zakelijke doeleinden. De Dienst biedt ondersteuning voor alle moderne versies van de standaardbrowsers.

4. Wat kan ik doen als ik problemen of vragen heb?

Als je problemen met de Dienst ondervindt of vragen over de Dienst hebt, kun je contact met ons opnemen via de Help-functie in het dashboard van de Dienst of via e-mail. Je kunt geen contact met ons opnemen via de telefoon. Wij reageren tijdens werkdagen, behalve op Nederlandse feestdagen, tussen 09.00 uur en 22.00 uur op berichten. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op je bericht, maar kunnen geen wachttijd afgeven. De Dienst wordt aangeboden 'in de staat waarin – en hoe en waar – deze zich bevindt'. Wij geven geen garanties met betrekking tot de Dienst (bijvoorbeeld dat deze nooit onderbroken wordt, dat deze foutloos werkt of dat de functionaliteit compleet is). 

5. Wat gebeurt er als de Dienst verandert?

Wij behouden ons het recht voor een deel of het geheel van de functionaliteit of omvang van de Dienst op elk ogenblik naar eigen goeddunken (permanent of tijdelijk) te veranderen, te reviseren, aan te passen of te verwijderen ('Update'). Na een dergelijke Update wordt de definitie van het begrip 'Dienst' automatisch aangepast zonder dat een van de partijen verdere stappen hoeft te ondernemen om een dergelijke Update op te nemen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de Dienst naar eigen goeddunken en na inachtneming van een redelijke termijn, zonder hiervoor schadeplichtig te worden gesteld, de Dienst (permanent of tijdelijk) te verwijderen of te onderbreken. In dergelijke gevallen vergoeden wij de vooraf betaalde Kosten voor de resterende abonnementsperiode waarin de Dienst wordt onderbroken.

6. Hoe betaal ik de Kosten?

Je betaalt kosten voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst ('Kosten') zoals dat op de website wordt aangegeven. Wij innen iedere maand of ieder kalenderjaar de Kosten (afhankelijk van het abonnement dat je via je Account kunt kiezen). Als wij voor welke reden dan ook niet in staat zijn de betaling te innen, behouden wij ons het recht voor om je abonnement te downgraden naar de gratis versie van de Dienst of je de toegang tot en het gebruik van de Dienst te ontzeggen, zonder dat wij hiervoor schadeplichtig worden gesteld. De Kosten verschillen per type LMS-abonnement. Je kunt het gekozen abonnement via je Account altijd upgraden, waarna wij de extra Kosten voor de upgrade innen. Ook kun je het abonnement downgraden. In dat geval, en wanneer je een maandelijks abonnement hebt, verminderen wij dienovereenkomstig de Kosten in de volgende maand. Als je een jaarlijks abonnement hebt, verminderen wij de Kosten aan het begin van het volgende jaar. Jij bent verantwoordelijk voor de verkoopbelasting, accijns, btw en andere belastingen die gemoeid zijn bij jouw gebruik van de Dienst, behalve belastingen op ons netto-inkomen. Wij behouden ons het recht voor de Kosten redelijkerwijs te verhogen (en je creditcard in rekening te brengen voor dergelijke verhoogde Kosten) na een schriftelijke voorafgaande termijn van 30 dagen.

7. Wat is de locatie van de Dienst en hoe krijg ik toegang?

a. Locatie van de Dienst en Toegang. De Dienst wordt gehost op een of meer servers die wij bezitten of gebruiken en die via het internet toegankelijk zijn voor jou en de Deelnemers.
b. Jouw Account. Je moet een account ('Account') bij ons hebben om toegang tot de Dienst te krijgen. Daarvoor moet je een unieke gebruikersnaam en wachtwoord indienen ('Accountinloggegevens'). De Accountinloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Jij bent er verantwoordelijk voor om die informatie vertrouwelijk en veilig te behandelen en te bewaren.
c. Toegang door Deelnemers. In het dashboard van de Dienst kun je aangeven of Deelnemers een account ('Deelnemersaccount') aan moeten maken om toegang tot de content te krijgen. In dat geval moeten Deelnemers een e-mailadres en/of (gebruikers)naam en/of wachtwoord invoeren ('Deelnemerinloggegevens). Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Deelnemers de juiste Deelnemerinloggegevens gebruiken en dat zij deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet met anderen delen.
d. Monitoren. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om toegang tot de Service te monitoren en, onverminderd de rechtsmiddelen die de Algemene voorwaarden of de wetgeving beschikbaar stellen, kunnen jou of Deelnemers de toegang ontzeggen als de Algemene voorwaarden worden geschonden.

8. Zijn er voorwaarden of beperkingen voor wat betreft het gebruik van de Dienst?

Ja. Er zijn voorwaarden voor en beperkingen op het gebruik van de Dienst, namelijk:

a. Je zorgt zelf voor de benodigde apparatuur. Zowel jij als jouw Deelnemers moeten op eigen kosten zorgen voor de hardware, een internetverbinding en overige middelen die je nodig hebt om toegang tot de Dienst te krijgen en deze te gebruiken.
b. Geen kopieën. De Dienst wordt beschermd krachtens internationale intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsgeheimen en verdragen. Tenzij in deze Sectie anderszins wordt bepaald, is het jou en de Deelnemer niet toegestaan om kopieën van de Service of bijbehorende Materialen te maken.
c. Reverse Engineering en soortgelijke acties zijn niet toegestaan. Het is jou en de Deelnemer niet toegestaan om afgeleide werken op basis van de Dienst te wijzigen, aan te passen, te vertalen, reverse engineeren, decompileren, deassembleren of aan te passen, of andere medewerkers of derden daartoe aan te zetten, zonder dat daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. Wij behouden ons het recht voor om dit naar eigen goeddunken te weigeren.
d. Geen verhuur, lease of overdracht. Toegang tot de dienst wordt alleen aan jou en Deelnemers verleend. Het is jou en de Deelnemer niet toegestaan om de Dienst, inclusief een van de Materialen, tijdelijk of permanent te leasen, verhuren, distribueren, verkopen, over te dragen, toe te wijzen of anderszins van de hand te doen, zonder dat daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. Wij behouden ons het recht voor om dit naar eigen goeddunken te weigeren. Je mag de Content echter wel aan Deelnemers aanbieden in ruil voor een betaling. Voordat de Dienst aan een gemachtigde ontvangende wordt overgedragen, moet die ontvangende eerst schriftelijk bevestigen aan de Algemene voorwaarden gebonden te zijn.
e. Toegangsinformatie. Wij zijn, zonder beperking van andere bepalingen in deze Algemene voorwaarden met betrekking tot de aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor verlies of schade of voor een ander bedrag of claim van ongeacht welke aard veroorzaakt door het ongeoorloofde gebruik van Accountinloggegevens of Deelnemerinloggegevens. Als er Account- of Deelnemerinloggegevens in het gedrang komen, is het jouw verantwoordelijkheid om ons daar onmiddellijk over te informeren, zodat het Account en/of Deelnemeraccount kan worden gedeactiveerd en een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kan worden ingediend.
f. Gebruik. Jij bent volledig verantwoordelijk voor elke activiteit op naam van jouw Account, waaronder elke activiteit van Deelnemers via een Deelnemersaccount. Het is jou en de Deelnemer niet toegestaan de Dienst voor illegale of onbevoegde doeleinden te gebruiken. Het is jou, tijdens het gebruik van de Dienst, niet toegestaan om de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten en andere wetten, te schenden. In aanvulling op onze rechten kunnen wij, maar zijn we niet verplicht, Content en Accounts verwijderen met daarin Content waarvan wij, naar eigen goeddunken, vinden dat deze onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of dat deze de intellectuele eigendomsrechten van derden, deze Algemene voorwaarden of de toepasselijke wetgeving schenden.
g. Uitvoervergunning. Je zegt toe en garandeert dat zowel jij als de Deelnemer de Dienst niet dusdanig gebruikt dat wij, jij of de Deelnemer een uitvoervergunning van de V.S., EU of een andere autoriteit nodig hebben. Dit omvat, zonder enige beperking, training voor of gebruik van wapens, dan wel biologisch, chemisch, nucleair of anderszins, en andere militaire of nucleaire apparaten.
h. Gebruik en Opslag. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een Account of Deelnemersaccount of het gebruik van de Dienst via een Account uitschakelen als het gegevensverbruik van een dergelijk Account het door ons vastgestelde gemiddelde verbruik binnen de periode van een maand overschrijdt. Dit omvat, zonder enige beperking, een door ons vastgesteld bandbreedtegebruik, aantal spelen en een maximumaantal gelijktijdige Deelnemers. Wij kunnen bovendien, naar eigen goeddunken, een Account of Deelnemersaccount uitschakelen of de opslagcapaciteit van een dergelijke account beperken als de opslag het gemiddelde verbruik overschrijdt (zoals door ons is vastgesteld). Indien dit het geval is, brengen we je daarover op de hoogte.

9. Hoe word ik eigenaar van de Dienst?

Wij verkopen de Dienst niet aan je, maar geven je het recht op toegang en gebruik van de Dienst volgens onze Algemene voorwaarden. Zowel wij als onze licentiegevers behouden het eigendomsrecht over de Dienst en alle intellectuele eigendomsrechten in de Dienst en de Materialen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle octrooien, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, handelsmerken, eigendomsrechten en andere rechten. Je gaat ermee akkoord dat we, na redelijke kennisgeving, op elk gegeven moment jouw gebruik van de Dienst en dat van de Deelnemers kunnen onderwerpen aan een audit inzake deze Algemene voorwaarden. Zowel wij als onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die niet specifiek in deze Algemene voorwaarden verleend zijn.

10. Kan ik Content aanmaken en uploaden wanneer ik wil?

Jij bepaalt welke Content je aanmaakt en uploadt tijdens het gebruik van de Dienst. Het is echter jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je toestemming hebt om de Content te gebruiken en dat die niet het eigendom van een derde is die je daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Ook is het jouw verantwoordelijkheid om te controleren of de Content overeenstemt met het Gebruik, zoals dat in artikel 8 lid F hierboven is vastgelegd.

11. Ben ik eigenaar van de Content?

Ja. Jij, of jouw licentiegevers, zijn zowel eigenaar van de Content die jullie tijdens het gebruik van de Dienst aanmaken of uploaden als van de intellectuele eigendomsrechten betreffende dergelijke Content. Wij eisen de eigendomsrechten met betrekking tot jouw Content niet op. 

12. Hoe zit het met de persoonsgegevens van mij en de Deelnemers?

a. Jouw persoonsgegevens. Wij verzamelen en gebruiken een deel van je persoonsgegevens (waaronder identificeerbare gegevens) om ervoor te zorgen dat je van de Dienst gebruik kunt maken en om ons inzicht te bieden in de manier waarop de Dienst gebruikt wordt. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.
b. Persoonsgegevens van Deelnemers. Wanneer je van onze Dienst gebruikmaakt, is het waarschijnlijk dat je persoonsgegevens ('Persoonsgegevens') van Deelnemers aanmaakt en uploadt. Je kunt ervoor kiezen welke gegevens Deelnemers in moeten voeren voordat zij toegang tot de Content krijgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het telefoonnummer, het land, het geslacht, de geboortedatum, de straatnaam, de postcode, de woonplaats, de functietitel en de werknemers-ID van een Deelnemer.
c. Geen vertrouwelijke gegevens. Je kunt ook vragen naar eigen smaak aanpassen. Als reactie op zulke vragen moeten Deelnemers soms Persoonsgegevens invoeren. Jij staat er voor in en garandeert dat je Deelnemers niet vraagt Persoonsgegevens in te dienen die in een speciale categorie vallen of conform de toepasselijke wetsbepalingen vertrouwelijke persoonsgegevens zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid, de geloofsovertuiging, de politieke opvattingen, de biometrische identificatiegegevens, de genetische gegevens, de etnische achtergrond, de seksuele voorkeur of het seksueel gedrag, het ras, het lidmaatschap van een vakvereniging en het crimineel verleden van Deelnemers. Wij hebben onze veiligheidsmaatregelen niet afgestemd op het verwerken van speciale of vertrouwelijke categorieën van Persoonsgegevens.
d. Jouw verantwoordelijkheden. Het is jouw verantwoordelijkheid, en je staat er voor in en garandeert, dat je de toepasselijke wetgeving conform persoonsgegevens naleeft met betrekking tot de Persoonsgegevens die in de Dienst zijn aangemaakt of geüpload. Daaronder vallen, zonder beperking, een rechtsgrond (bijvoorbeeld geldige toestemming) voor het indienen van Persoonsgegevens en een leeftijdscontrole van Deelnemers voor het indienen van hun Persoonsgegevens.
e. Gegevensverwerkersbepalingen. In de onderstaande secties leggen we uit hoe we de Persoonsgegevens van Deelnemers behandelen, zodat jij de Dienst kunt gebruiken. In sectie b) hierboven hebben we uitgelegd welke Persoonsgegevens worden verwerkt en welke gegevenscategorieën er zijn. Hieronder leggen we de aard van het verwerken uit.
f. Persoonsgegevens worden enkel voor de Dienst verwerkt. Wij verwerken Persoonsgegevens, zodat je van de Dienst gebruik kunt maken. Wij verwerken de Persoonsgegevens niet voor onze eigen doeleinden. Wij mogen de Persoonsgegevens niet vrijgeven of verkopen aan derden. Het kan echter zijn dat wij bij wet verplicht worden Persoonsgegevens aan een derde of overheidsinstantie te verstrekken, nadat zij een verzoek op basis van toepasselijke wetgeving hebben ingediend. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen, brengen wij je daarvan op de hoogte, tenzij de toepasselijke wetgeving ons met het oog op het algemeen belang verbiedt je ervan op de hoogte te stellen.
g. De Persoonsgegevens worden vertrouwelijk bewaard. Onze werknemers die met Persoonsgegevens werken, bewaren de Persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken ze alleen voor bovenstaande doeleinden.
h. De Persoonsgegevens worden beschermd. Wij hebben de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de Persoonsgegevens te beschermen. Je vind hier meer informatie over in ons Veiligheidsinformatieblad. Aangezien de veiligheidsmaatregelen continu worden bijgewerkt, wordt het blad ook van tijd tot tijd bijgewerkt.
i. Jouw beveiligingsverantwoordelijkheden. Het is jouw verantwoordelijkheid om de Accountinloggegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren, aangezien deze je toegang tot je Account en persoonsgegevens geven. Als je een publiekelijk toegankelijke computer of ander apparaat gebruikt, zorg er dan altijd voor dat je uitlogt bij je Account voordat je de Dienst afsluit, zodat andere gebruikers geen toegang tot je Account hebben. Ook is het jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat Deelnemers hun Deelnemersinloggegevens vertrouwelijk en veilig bewaren, aangezien zij daarmee toegang tot hun Persoonsgegevens hebben. Daarom is het zo belangrijk dat je ons op de hoogte brengt als de veiligheid van de Inloggegevens, van jouw Account of die van een Deelnemer, in het gedrang komt.
j. Wat gebeurt er bij een gegevenslek? Wij brengen je hiervan op de hoogte als dit leidt tot het verlies van, de onbedoelde of onwettige vernieling van, de wijziging van, de ongeautoriseerde bekendmaking van of de toegang tot de Persoonsgegevens (een 'Gegevenslek'). Op aanleiding van jouw verzoek geven we je de relevante informatie over het gegevenslek, zodat jij de bevoegde instanties of de Deelnemers zo nodig op de hoogte kunt stellen.
k. Wij gebruiken dienstverleners. Wij gebruiken onze eigen dienstverleners om je de Dienst aan te bieden. De Dienst draait op servers in Duitsland en worden onderhouden door een dienstverlener die gecertificeerd is volgens het EU-VS-privacyschild. Je geeft ons toestemming om de dienstverlener te gebruiken. De dienstverleners moeten zich aan de Europese gegevensuitwisselingsstructuur houden.
l. Wat gebeurt er als we een Dienstverlener toevoegen of van Dienstverlener wisselen? Je wordt op de hoogte gebracht als wij een dienstverlener toevoegen of van dienstverlener wisselen. Je kunt binnen 7 dagen na dat bericht bezwaar maken. Als het verwerken van de persoonsgegevens hierdoor niet ongunstig wordt beïnvloed, vragen we je geen bezwaar aan te maken, zodat we je de Dienst aan kunnen blijven bieden. Als je wel tijdig bezwaar maakt, en we de Dienst niet binnen 14 dagen na je bezwaar dusdanig kunnen aanpassen dat je je bezwaar intrekt, kun je de Dienst beëindigen, waarna wij de vooraf betaalde Kosten voor de overgebleven abonnementsperiode vergoeden en de Dienst voor die periode stopzetten.
m. Hoelang verwerken en bewaren wij Persoonsgegevens? Wij verwerken de persoonsgegevens zolang je de Dienst gebruikt. Controleer voordat je je abonnement beëindigd of je de Persoonsgegevens in je Account hebt geëxporteerd en verwijderd. Als we je Account blokkeren vanwege het niet naleven van deze Algemene voorwaarden, sturen wij, op jouw verzoek (dat je binnen 10 dagen na het blokkeren van je Account moet indienen), de Persoonsgegevens naar je toe of we geven je, naar eigen goeddunken, drie dagen toegang tot je Account om alleen je Persoonsgegevens te exporteren en te verwijderen. Als je na deze periode je Persoonsgegevens niet hebt verwijderd, behouden wij ons het recht voor om dit te doen, tenzij de toepasselijke wetgeving ons ertoe verplicht bepaalde Persoonsgegevens te bewaren.
n. Hoe kunnen Deelnemers vragen stellen of verzoeken indienen met betrekking tot hun Persoonsgegevens? Via je Account heb je toegang tot de Persoonsgegevens en kun je ze wijzigen, verwijderen of downloaden. Als een Deelnemer ons een vraag stelt of een verzoek met betrekking tot hun Persoonsgegevens stuurt, sturen wij dit naar je door, zodat jij de vraag of het verzoek zelf kunt afhandelen. Met inachtneming van bovenstaande en de aard van het verwerken voorzien wij je van verdere ondersteuning bij het beantwoorden van verzoeken van Deelnemers om hun rechten uit te oefenen volgens de toepasbare wetgeving over persoonsgegevens.
o. Hoe kunnen we je nog meer helpen? Wij bieden je, met inachtneming van de aard van het verwerken en de informatie die voor ons beschikbaar is, passende hulp bij het naleven van de toepasbare verplichtingen aangaande beveiliging, berichtgeving over gegevenslekken, Privacy Impact Assessments en eerdere advisering. Wij geven je bovendien, als je ons binnen een redelijke termijn in kennis stelt, de informatie die je nodig hebt om te controleren of wij de bepalingen in sectie 12 naleven. Dergelijke informatie is Vertrouwelijke informatie en wordt in sectie 13 hieronder gedefinieerd.
p. Kosten voor extra hulpverlening. Wij behouden ons het recht voor om Kosten te rekenen voor extra hulpverlening buiten onze normale ondersteuning.
q. Welke wetgeving is van toepassing op het verwerken van Persoonsgegevens? Je gaat ermee akkoord dat de Nederlandse wetten van toepassing zijn op het verwerken van Persoonsgegevens.

13. Moet ik de informatie vertrouwelijk behandelen?

Je erkent en stemt ermee in dat deze Algemene voorwaarden en de Dienst onze vertrouwelijke informatie ('Vertrouwelijke informatie') bevatten, en je stemt er hierbij mee in de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie te behouden op eenzelfde manier waarop je de vertrouwelijkheid van je eigen vertrouwelijke informatie behoudt. Los van het bovenstaande en in het geval dat je na een geldig rechterlijk bevel van een rechtbank of overheidsinstantie Vertrouwelijke informatie moet vrijgeven, kun je die informatie vrijgeven op voorwaarde dat je ons hiervan meteen bericht doet, zodat wij de nodige maatregelen tegen een bevel tot bekendmaking kunnen treffen.

14. Jouw verklaringen en garanties.

Zonder beperkingen van andere verklaringen en garanties in deze Algemene voorwaarden verklaar en garandeer je: (i) dat je volledig bevoegd bent om voor de rechtspersoon waarvoor je werkt deze Algemene voorwaarden, voor zover van toepassing, aan te gaan, (ii) je niet op een internationale zwarte lijst staat, (iii) en dat je niet gevestigd bent of de Dienst gebruikt in een land dat op de uitvoercontrolelijst van de VS, EU of een andere instantie staat. Bovendien ga je ermee akkoord dat je over de noodzakelijke vaardigheden en kwalificaties beschikt om de Dienst conform deze Algemene voorwaarden te gebruiken.

15. Je vrijwaring.

Je vrijwaart, verdedigt en beschermt ons en onze dochterondernemingen en licentiegevers (en alle daaraan verbonden functionarissen, directeurs, medewerkers en vertegenwoordigers) tegen elke aanspraken, verliezen, aansprakelijkheid, gebreken, beoordelingen, inschattingen, boetes, kosten en andere uitgaven (waaronder de kosten van advocaten en gerelateerde kosten) die veroorzaakt worden door of verband houden met (i) Deelnemers die de Dienst gebruiken, (ii) het gebruik of misbruik van de Dienst (waaronder alle Content en andere gegevens of informatie die zijn ingevuld, of bestanden of databases die daarbij zijn aangemaakt), (iii) inbreuk op de geldende wetgeving, zoals intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving, door jou, functionarissen, directeurs, medewerkers en vertegenwoordigers en/of Deelnemers (iv) en inbreuk op de bepalingen in deze Algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, alle verklaringen en garanties in deze Algemene voorwaarden door jou, functionarissen, directeurs, medewerkers en vertegenwoordigers en/of Deelnemers.

16. Afstand van garanties.

DE DIENST (WAARONDER ALLE MATERIALEN) WORDT, TENZIJ IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD, OP EIGEN BATE EN SCHADE EN OP BASIS VAN EEN INSPANNINGSVERBINTENIS GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIES, ZIJ HET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ELKE GARANTIE VAN ONJUISTE TOEPASSING OF NIET-INBREUK. ONVERMINDERD HET ALGEMENE KARAKTER VAN BOVENSTAANDE KUNNEN WIJ HET GEBRUIK, DE RESULTATEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE DIENST NIET GARANDEREN EN KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN DAT DE DIENST ONONDERBROKEN WERKT, FOUTLOOS EN VEILIG IS, OF DAT DE SERVERS DIE DE DIENST BESCHIKBAAR MAKEN GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN BEVATTEN.

17. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP BASIS VAN GELDENDE WETGEVING KUNNEN WIJ, ANDER PERSONEN EN RECHTSPERSONEN DIE BETROKKEN WAREN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN, DRAAIENDE HOUDEN OF ONDERSTEUNEN VAN DE DIENST NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD (AL DAN NIET VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), GARANTIES, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE HANDELINGEN) DOOR JOU, OF ANDERE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADEVERGOEDING (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR INKOMSTEN- OF WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING VAN WELKE AARD DAN OOK, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE OF GEGEVENS, REPUTATIEVERLIES, PERSOONLIJK LETSEL (LICHAMELIJK, MENTAAL OF BEIDE), GOODWILL, GEBRUIK, JOUW CONTENT, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, OF SCHENDING VAN DE GELDENDE PRIVACYWETGEVING DIE VOORTVLOEIT UIT (I) HET GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE DIENST OF HET ONVERMOGEN OM DEZE TE GEBRUIKEN); (II) DE AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE AANKOOP OF HET VERKRIJGEN VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN, OF BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE VIA OF VANUIT DE DIENST ZIJN AANGEGAAN; (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF HET WIJZIGEN VAN JOUW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN; (V) BEËINDIGING VAN DE ACCOUNTS VAN JOU OF DIE VAN JE DEELNEMERS; OF (VI) ALLE ANDERE KWESTIES MET BETREKKING TOT DE DIENST OF HET GEBRUIK ERVAN, ZELFS WANNEER JE OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN. IN GEEN GEVAL OVERSCHRIJDT ONZE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID HET TOTALE BEDRAG DAT JE ONS OVEREENKOMSTIG DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT BETAALD. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP VERLIEZEN OF AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIEN UIT GROVE NALATIGHEID EN  FRAUDE DOOR ONS OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN ONS MANAGEMENT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR SCHADEVERGOEDING, TENZIJ WIJ SCHRIFTELIJK IN GEBREKE ZIJN GESTELD, WAARBIJ DE INGEBREKESTELLING DUIDELIJK WORDT BESCHREVEN, ONS EEN REDELIJKE TERMIJN WORDT GESTELD VOOR DE NAKOMING VAN DE INGEBREKESTELLING EN DE NAKOMING VAN DE INGEBREKESTELLING BINNEN DE TERMIJN IS UITGEBLEVEN.

18. Hoe beëindig ik de Dienst?

In het dashboard van de Dienst kun je op elk moment de Dienst beëindigen en je Account verwijderen. Als je de Dienst echter tijdens de abonnementsperiode beëindigt, vergoeden wij de Kosten voor die periode niet (dit kan een maandelijkse of jaarlijkse periode zijn). Zolang je de Dienst niet voor het einde van je abonnementsperiode beëindigt, wordt je abonnement automatisch op basis van dezelfde abonnementsperiode (maandelijks of jaarlijks) verlengd. 

19. Kunnen jullie de Dienst beëindigen en mijn Account blokkeren?

Ja. Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder berichtgeving de Dienst onmiddellijk beëindigen en jouw Account blokkeren zonder dat wij daarvoor schadeplichtig kunnen worden gesteld, als:

a. jij en/of een Deelnemer de bepalingen in deze Algemene voorwaarden niet naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, de betalingsverplichtingen van de Kosten en de verplichting om deze Algemene voorwaarden aan Deelnemers op te leggen als zij deze schenden;
b. wij erachter komen dat jij of een Deelnemer auteursrechtelijke materiaal onrechtmatig via de Dienst hebt overgedragen zonder daarvoor een licentie, geldige reden of een Fair use-recht te hebben;
c. jij Sectie 3, 7 subsectie b) en c), 8 of 14 van deze Algemene voorwaarden schendt of de schending hiervan toestaat;
d. wij gegronde redenen hebben om te geloven dat het gebruik of misbruik van de Dienst door jou of een Deelnemer onze commerciële belangen of de reputatie van de Dienst kunnen schaden.

20. Wat gebeurt er nadat de Dienst is beëindigd?

Nadat de Dienst is beëindigd, (i) staak je, zo snel mogelijk, het gebruik en lever je alle Vertrouwelijke informatie aan ons; (ii) behalve in de gevallen waarin in deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, worden zonder verdere handelingen alle rechten en licenties van jou en die van de Deelnemers automatisch stopgezet; (iii) kunnen wij het toegang tot en het gebruik van de Dienst, en het Account en het Deelnemersaccount blokkeren; en (iv) worden alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar. Controleer voordat je je abonnement beëindigd of je de Content in je Account hebt geëxporteerd. Als wij je Account blokkeren, kunnen wij de Content aan je teruggeven, maar wij zijn hier niet toe verplicht.

Nadat de Dienst wordt beëindigd, blijven de secties 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 en 23 van kracht, en alle andere bepalingen in deze Algemene voorwaarden waarvan het de bedoeling is dat deze na beëindiging van de Dienst van kracht blijven, zover dat van toepassing is als de in die secties omschreven omstandigheden na het beëindigen van de overeenkomst zich voordoen. 

21. Hoe wordt de berichtgeving verstuurd?

Elke berichtgeving die op basis van deze Algemene voorwaarden verplicht is of in verband met de Dienst wordt gegeven, wordt geacht te zijn gegeven op de dag dat ze naar jou zijn verstuurd of in de Dienst zijn geplaatst. Het e-mailadres of het record voor berichtgeving en verzoeken dat aan de Dienst gekoppeld is, wordt gezien als het e-mailadres dat je gebruikt om toegang tot je Account te krijgen. Het is jouw verantwoordelijkheid om het e-mailadres in jouw Account actueel te houden.

22. Dwangmaatregel

Je erkent dat schending van sectie 3, 7 subsectie b) en c), 8 en/of 14 van deze Algemene voorwaarden leidt tot onherstelbare schade aan ons en niet afdoende door schadevergoeding kan worden gecompenseerd. Zodoende kunnen wij dwangmaatregelen nemen tegen de schending of eventuele schending door jou of een Deelnemer, in aanvulling op andere rechtsmiddelen, zoals, maar niet beperkt tot, een rechtszaak op basis van auteursrechtinbreuk. Bovendien erken je en ga je ermee akkoord dat deze bepaling nodig is voor de bescherming van onze gewettigde commerciële belangen en de aard en omvang hiervan redelijk is.

23. Overig

a. Deze Algemene voorwaarden worden beheerst en uitgelegd overeenkomstig het Nederlands recht, met uitzondering van wetsconflicten.
b. Je stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Den Haag met betrekking tot geschillen die ontstaan op basis van of met betrekking tot deze Algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Dienst.
c. Bij het uitvoeren van een van of al onze respectievelijke verplichtingen overeenkomstig deze Algemene voorwaarden fungeren wij beide als en hebben we de status van onafhankelijke aannemer van de andere partij, en fungeert geen van de partijen als agent of werknemer van de andere partij.
d. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden als niet geldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen op geen enkele manier beïnvloed of verminderd en wordt de bepaling vervangen door een geldige, legale en afdwingbare bepaling met een soortgelijke bedoeling en economische impact.
e. Wij kunnen deze Algemene voorwaarden tijdens jouw abonnementsperiode wijzigen. Wij brengen je vóór de startdatum van de vernieuwde versie van de Algemene voorwaarden op de hoogte van wijzigingen. Je hebt de mogelijkheid om tot aan de startdatum bezwaar tegen deze wijzigingen te maken. Als je bezwaar maakt, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten de Dienst voort te zetten op basis van de oude Algemene voorwaarden of jou toestaan de Dienst te beëindigen.
f. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden zullen overeenkomstig hun inhoud worden geïnterpreteerd en niet op basis van voordeel of nadeel voor een bepaalde partij, ongeacht welke partij deze Algemene voorwaarden of een bepaalde bepaling heeft opgesteld. De titels die worden gebruikt, zijn gebruikt om de leesbaarheid van de tekst te vergroten en definiëren of beïnvloeden de betekenis of interpretatie niet.
g. De afstandsverklaring van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden gaat niet van kracht totdat dit schriftelijk is bevestigd en ondertekend door de partij tegen welke de bepaling wordt afgedwongen. Het niet aandringen door een partij, in een of meer gevallen, op de uitvoering van deze Algemene voorwaarden mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van toekomstige uitvoering van voorwaarden, verdragen of bepalingen van deze Licentie, en de verantwoordelijkheden van iedere partij hieromtrent blijven onverkort van kracht.
h. Deze Algemene voorwaarden zijn bindend voor de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtsverkrijgenden. Je kunt de rechten en verplichtingen die ontstaan op basis van het gebruik van de Dienst of deze Algemene voorwaarden, of een deel hiervan, niet toekennen aan een derde zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen krachtens deze Algemene voorwaarden aan een opvolger of verbonden partij toekennen.
i. Als je niet in Nederland gevestigd bent, ga je ermee akkoord dat artikel 6:232, 234 en 235, lid 1 en 3 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Deze artikelen hebben betrekking op de manier waarop deze Algemene voorwaarden beschikbaar worden gemaakt en de manier waarop om toestemming in online omgevingen wordt gevraagd.
j. Je gaat ermee akkoord dat de artikelen 6:227b en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn, voor zover het mogelijk is van deze artikelen af te wijken. Deze artikelen hebben betrekking op de manier waarop elektronische overeenkomsten worden afgesloten en welke informatie hierover moet worden verstrekt.

 

Begin direct vandaag!

Sluit je aan bij bijna 1 miljoen gebruikers en probeer dit fantastische programma!

Registreer je gratis